GESTALTTERAPI

Miriam er gestaltterapeut MNGF med etterutdanning.  

Gestaltterapistudiet er et studie fra Norsk Gestaltinstitutt, en 4 årig NOKUT godkjent og forskningsbasert utdanning. Man må allerede ha en bachelor eller lignende fra før for å komme inn på studiet. 

Etterutdanningen for gestaltterapeuter er en 2 årig utdanning, der bl.a. forelesere med internasjonal teori og forskningsbakgrunn har undervisning på instituttet. 

Utøvelse av gestaltterapi ble merverdiavgiftspliktig fra 01.01.21.

Gestalt er den mest utbredte metoden innen psykoterapi, undervisning, konflikthåndtering og organisasjonsutvikling.​ 

Under her er det litt informasjon om gestaltterapi. 

Gestaltterapi er en form for psykoterapi som fokuserer på øyeblikket og opplevelsen av nåtid. Det handler om å utforske og forstå hvordan du ser og opplever verden rundt deg, og hvordan du kan bruke denne forståelsen til å skape endring og vekst i livet ditt. (Hentet via AI). 

Informasjonen under er hentet fra siden til Norsk Gestaltterapeut Forening www.ngfo.no/gestalt-terapi/ . 

"GESTALTTERAPI er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen utspiller seg sammen med klienten her og nå, og støtter bevegelsen mot økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon.

I gestaltterapi er vi både oppmerksomme på kvaliteten i den kontakten vi sammen erfarer, samt persepsjonen (organiseringen av sanseinntrykkene) slik de utspiller seg mellom oss. De relasjonelle utfordringene du har i eget liv kommer på ulike måter til uttrykk i møtet med terapeuten, slik at vi gjennom dialog og utforskning kan støtte muligheten for ny relasjonserfaring, bevisstgjøring og endring.

Gestaltterapeuten søker å møte klienten på en ikke-fortolkende måte. Begreper som frisk, patologisk eller forstyrret refererer til normer som kan stå i veien for relasjonen og oppdagelsen av historien klienten bærer med seg. Forskning har vist oss at den følelsesmessige kvaliteten i samspillet vi erfarer tidlig i livet, er med på å danne noen av våre mønstre for regulering av følelser og sosial adferd. Denne selvreguleringen, eller kreative tilpassningen, gjør seg også gjeldende i voksenlivet - på en mer eller mindre hensiktsmessig måte.

Noen relasjonelle mønstre er etablert før vårt sanselige- og kognitive apparat var fullt utviklet, noe som kan gjøre dem vanskelig å forholde seg til på en oppmerksom og bevisst måte. Terapien gir oss mulighet til å la våre relasjonelle mønstre utspille seg følelsesmessig i en terapeutisk relasjon for å bli oppdaget, språkliggjort og forstått.

Gestaltterapi er en fenomenologisk og eksistensiell form for psykoterapi utviklet som et alternativ til psykoanalysen av psykiater Frederick Perls, psykolog Laura Perls og sosiolog, poet og samfunnskritiker Poul Goodman på 1940-tallet. Gestaltterapien representerer en bevegelse fra en hermeneutisk (fortolkende) tilnærming til psykiske lidelser, til en erfaringsbasert og estetisk tilnærming (læren om sansene), som bevisstgjør og støtter samvær og selvregulering slik det faktisk utspiller seg i relasjon og situasjon.

Hvordan en gestaltterapeut arbeider:

Her og nå

Terapeuten etterspør eller kontakter klientens umiddelbare erfaringer i terapisituasjonen.

Med kontakt som prosess

Terapeuten sørger for å skape sammen med klienten en situasjon (et felt) der de sammen utforsker hvordan de påvirker hverandre.

Med en utforskende innstilling

Terapeuten arbeider med det som oppstår i møtet med klienten som grunnlag for å utforske (eksperimentere) med mål om økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon til omgivelsene. "


På foreningens side er det mer informasjon, samt noen fine filmsnutter som gir mer informasjon om gestaltterapi.